Home

การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คือการศึกษาจากประสบการณ์การดำเนินงานจากธุรกิจจริง มีการนำผลประกอบการมาวิเคราะห์ ทั้งทางด้าน ระบบการผลิต การให้บริการ การเงิน บัญชี ข้อมูลเศรษฐกิจ ผลประกอบการ หุ้น ซึ่งมีความเกี่ยวพันกันอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นการได้รับคำชี้แนะจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านกระบวนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม อีกทั้งยังได้สร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ เพื่อการต่อยอดในอนาคต …

Events

คณาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมดูงานคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด Chiangmai Int’l Dec LTD., Part. และร้านโรงงานกาแฟ วิทยากรบรรยายโดย คุณสังวร ลานยศ กรรมการผู้จัดการ

 

การศึกษาดูงาน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปริญญาโท ในรายวิชาสัมมนาทางธุรกิจ จัดศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคือ รองศาสตราจารย์ เอนก ชิตเกษร ได้นำนักศึกษาศึกษาดูงาน แนวคิดทางธุรกิจ และแผนการตลาดของ บริษัท กูลิโกะ และศึกษาดูงานกระบวนการผลิต สายการผลิต การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร และกระบวนการจัดการความรู้อย่างยั่งยืนที่บริษัท ฮาซาฮิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมเดินทางศึกษาดูงาน 14 คน

ประสบการณ์

เรียนรู้นอกห้องเรียน สังเกตุพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดแบบใหม่จากอาจารย์ผู้สอน เรียนรู้โดยการสังเกตุ ผ่านประสบการณ์จริง #mbapayapuniversity ปีการศึกษาใหม่ 2561 เริ่มมิถุนายน 2561

ติดต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ห้อง PC120  อาคารเพ็นซ์เทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 7215, 7216, 7250, เลขานุการ 7218
e-mail: pyu.mbadept@gmail.com

Master of Business Administration (MBA)
Room # PC120 Pentecos Building, Payap University (Maekaow campus)
Telephone: +6653-8514-78 ext. 7215, 7216, 7250,  Office secretary 7218
e-mail: pyu.mbadept@gmail.com